FOLLOWERS

Sunday, 28 December 2008

MAJLIS RAJA-RAJA : KEDUDUKAN DAN PERANANNYA DALAM PERLEMBAGAAN.


PENDAHULUAN
Di dalam peruntukan perkara 38 (1) Perlembagaan Persekutuan menyebutkan

“Maka hendaklah ada suatu Majlis Raja-Raja yang ditubuhkan mengikut jadual kelima. “. Lihat lampiran A mengenai Jadual Kelima.

Sebagai satu kenyataan , Majlis Raja-Raja adalah satu institusi yang tertua dan kewujudannya mendahului Perlembagaan persekutuan itu sendiri ( Nik Rashid , 1997 ). Kenyataan ini meletakkannya dalam kedudukan yang tertentu dalam pentadbiran dan perjalanan pemerintahan negara. Keudukan tinggi ahli-ahli majlis, terutamanya raja-raja, turut memberikan sumbangan meneguhkan kewibawaan majlis dalam perjalanan pentadbiran di Persekutuan. Selain daripada kedudukan dan kuasa formal dalam perlembagaan, Majlis Raja-Raja mempunyai sejarah dan latarbelakangnya sendiri. Faktor ini jelas menggambarkan kedudukan dan pengaruhnya dalam pentadbiran negara.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MAJLIS RAJA-RAJA.

Majlis Raja-raja bermula dengan apa yang dinamakan sebagai Persidangan Durbar Raja-Raja dari empat buah Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dengan pegawai-pegawai Inggeris pada tahun 1897. Tidak begitu jelas mengapa dinamakan Durbar. Bagaimanapun ia merupakan pertemuan antara raja-raja dari Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan untuk membincangkan masalah-masalah negeri mereka dengan pegawai-pegawai Inggeris. Dalam pertemuan ini segala masalah orang melayu di negeri Baginda Tuanku dibincangkan. Pada mulanya Baginda Raja-Raja Melayu berkenaan berasa khuatir ; khuatir jika mereka dikongkong lebih jauh lagi oleh pihak Inggeris. Bagaimanapun setelah menghadirinya kekhuatiran itu hilang apabila Baginda Raja-Raja Melayu mendapati banyak perkara dapat diselesaikan dalam pertemuan itu. Meskipun persidangan Durbar itu dikhususkan kapada Baginda Raja-Raja Melayu dari empat negeri di atas iaitu Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, ada ketikanya Baginda Raja-Raja Melayu dari dari Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu seperti Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis serta Johor juga turut diundang sama di mesyuarat-mesyuarat tersebut. Ini berlaku umpamanya pada tahun 1930 di Singapura. Baginda Raja-Raja Melayu dari kelima-lima negeri berkenaan enggan menyertai jemputan Inggeris untuk memasukkan negeri mereka ke dalam kelompok empat negeri melayu di atas. Ini berlaku setelah Baginda Raja-Raja dari lima negeri berkenaan melihat layanan Inggeris terhadap Baginda Raja-Raja Melayu Negeri Bersekutu dianggap sebagai menghina kedudukan Baginda Raja-Raja berkenaan sebagai pemerintah negeri-negeri tersebut.
Bentuk Majlis Raja-Raja yang ada sekarang bermula secara formal pada tahun 1946, di bawah gagasan Malayan Union. Ia pertamakalinya disertai oleh semua semilan orang Baginda Raja-Raja Melayu. Dari sudut perkembangannya miskipun Majlis Raja-Raja di bawah gagasan ini mempunyai kuasa dan perann yang terhad tetapi Malayan Union tidak menafikan kepentingan institusi beraja di kalangan orang-orang Melayu.

Pada tahun 1948, sebuah perlembagaan baru yang merupakan kompromi kapada gagasan Malayan Union ( yang ditentang oleh orang-orang Melayu ) dirangka. Maka bermulalah sekreteriat Majlis Raja-Raja seperti yang ada sekarang. Perlembagaan Pesekutuan Tanah Melayu pada 1948 jugalah yang menjadi titiktolak bermulanya majlis sebagai institusi yang diuruskan sepenuhnya oleh Baginda Raja-Raja Melayu sendiri. Ia berterusan hingga ke hari ini. Pada masa sekarang sekreteriat diketuai noleh seorang pegawai yang dinamakan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, yang dilantik oleh Baginda Raja-Raja sendiri melalui mesyuarat Majlis Raja-Raja.

Sebagai ingatan, tidak semua kuasa-kuasa yang ada pada Majlis Raja-Raja sekarang berasal dari Perlembagaan pada tahun 1948. Perlembagaan itu pada umumnya telah mengkanunkan pelbagai perkara yang dilaksanakan oleh Baginda Raja-Raja Melayu apabila pesidangan Durbar bermula pada tahun 1896 mengenai hak membincangkan soal-soal penting seperti kewarganegaraan dan kewangan persekutuan.


Setelah Suruhanjaya Reid ditubuhkan dan memulukan tugas mengumpulkan cadangan ia ( Suruhanjaya Reid ) tidak membuat apa-apa syor ataun memberikan apa-apa peranan penting kapada Majlis Raja-Raja. Ia sekadar menyebut kuasa Majlis Raja-Raja hanyalah melantik BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGUNG . Walaubagaimana pun kedudukan dan peranan Majlis Raja-Raja seperti yang terkandung dalam Kertas Putih, ada memperincikan kuasa dan kedudukan majlis berkenaan. Setelah cadangan dan perakuan-perakuan dikemukakan oleh Kertas Putih tersebut yang pada hakikatnya mempunyai kesan menghidupkan semula peranan yang dimainkan oleh Majlis Raja-Raja di dalam gagasan Malayan Union pada tahun 1948. Selepas itu tidak ada pindaan penting yang dibuat ke atas kuasa-kuasa Majlis Raja-Raja , kecuali beberapa penambahan yang dilakukan pada tahun-tahun 1990 an ; khususnya pada tahun 1993 apabila perlembagaan dipinda bagi membolehkan Majlis Raja-Raja mengambilalih kuasa pengampunan dari Raja-Raja Melayu dalam beberapa keadaan tertentu.

Sesuatu yang dilihat konsisten dan menonjol didalam peranan Majlis Raja-Raja iaitu cara Baginda Raja-Raja Melayu berdailog dengan pegawai-pegawai Inggeris semasa persidangan Durbar sehinggalah kapada wujudnya Majlis Raja-Raja dalam Persekutuan tahun 1948. Ia juga menampakkan tema dan penekanan yang sama seperti persoalan imigresen dan lain-lain.

PERUNTUKAN PERKARA 38 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN BERKAITAN TUGAS DAN PERANAN.

Di dalam perkara 38 (2) diperincikan peranan dan tugas-tugas Majlis Raja-Raja iaitu :

“ a. memilih yang di- Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi
Persekutuan mengikut peruntukan-peruntukan Jadual Ketiga:
b. mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan
atau acara ugama meliputi seluruh Persekutuan;
c. mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang-undang dan
membuat atau memberi nasihat mengenai apa-apa perlantikan yang,
menurut Perlembagaan ini, memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja
atau yang dikehendaki di buat oleh atau selepas berunding dengan
Majlis Raja-Raja;
d. melantik anggota Mahkamah Khas di bawah Fasal (1) Perkara 182;
e. memberi ampun, reprief dan respit, atau meremitkan, mengantung
atau meringankan hukuman-hukuman di bawah Fasal (12) Perkara
42,
dan boleh menimbangkan soal-soal mengenai dasar negara (misalnya
perubahan-perubahan tentang dasar imigresen) dan apa-apa jua
perkara lain yang difikirkan patut.”

Mengenai dasar negara negara Pelembagaan ada menyebutkan mengenai tugas, kuasa dan peranan Majlis Raja-Raja. dalam Perkara 38 (3):

“ Apabila Majlis Raja-Raja menimbangkan perkara-perkara
mengenai dasar negara Yang di-Pertuan Agong hendaklah
disertai oleh Perdana Menteri, dan Raja-Raja yang lain dan
Gabenor-Gabenor disertai oleh Menteri-Menteri Besar atau
Ketua-ketua Menteri mereka; dan pertimbangan-pertimba-
ngan itu adalah antara tugas-tugas yang dijalan-kan oleh
Yang di-Pertuan Agong mengikut nasihat Jemaah Menteri
Dan oleh Raja-Raja yang lain dan Gabenor-Gabenor mengikut
Nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan mereka.”

Kalau ditinjau di dalam lebih mendalam institusi ini berperanan sebagai satu institusi tertinggi dan rasmi di peringkat persekutuan mengenai hal-hal pentadbiran agama dan agama Islam. Ini jelas disebut di dalam perkara 38 (2) (b) antara lain menyebut:

“ mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara ugama meliputi seluroh Persekutuan”

Majilis ini juga dilihat berperanan besar baik pada masa sekarang atau dimasa depan sekiranya tafsiran undang-undang perlembagaan diperbaharui dan diperluas serta ditafsir semula. Ini kerana jika dilihat sepintas lalu ia juga berperanan dalam hubungannya dengan hal-hal negara di peringkat Kebangsaan. Disebutkan dalam perkara 38 :

“- perkara 38 (2) (b) – mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan upacara ugama meliputi seluruh Persekutuan.
- perkara 38(2) (c) – mempersetujui atau tidak persetujui apa-apa undang-undang dan membuat
atau memberi nasihat mengenai apa-apa perlantikan
……………
- perkara 38 (2)(e)- memberi ampun……………..meringankan hukuman……… .
- perkara 38(5) - …….hendaklah diminta fikirannya……ibuat apa-apa perubahan…..perkara dibawah perkara
153.
-perkara 38(6) -……boleh bertindak mengikut budibicara
……….dalam tugas-tugas:
a……pilih dan pecat Yang di-Pertuan Agong……
b……memberi nasihat atas apa-apa perlantikan... .
c……mempersetujui atau tidak atas pengubahan
sempadan negeri-negeri……
d……setuju atau tidak…amalan,perbuatan..seluruh
Persekutuan……..
e.……penubuhan Mahkamah Khas….
f……memberi pengampunan….ringan hukuman… .

MARTABAT DAN KEISTIMEWAAN MAJLIS RAJA-RAJA

Kalau dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan di dalam perkara 38 keseluruhanya ianya mempunyai martabat dan kedudukan serta keistimewaan yang boleh dikatakan tinggi kalau dilihat dari sudut pemerintahan kerajaan Malaysia iaitu DEMOKRASI DAN RAJA BERPELEMBAGAAN ( CONSTITUTIONAL MONARCHY). Tinggi di sini merujuk kapada komposisi ahli, kuasa, peranan, kedudukan dan martabat serta kekebalan YMM Baginda Raja-Raja ssebagai ahli, dan lain–lain kuatkuasa undang-undang/perlembagaan dimana fikiran dan pandangan Majlis Raja-Raja hendaklah diminta selain dari kuasa budi bicara Majlis ini dan YMM Baginda Raja-Raja.

Dari segi komposisi Majlis Raja-Raja kita dapati keahlian Majlis Raja-Raja adalah sepenuhnya sembilan (9) orang YM Raja-Raja Melayu sekiranya mesyuarat yang diadakan akan membincangkan perlantikan dan pemecatan Yang di-Pertuan Agong dan memilih YMM Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Selain itu keahlian penuh mesyuarat Majlis Raja-Raja juga terjadi apabila ianya membincangkkan kedudukan, keistimewaan YMM Baginda Raja-Raja, kehormatan, kuasa dan kedudukan yang menyentuh YMM Baginda Raja-Raja Melayu. Selain dari perkara di atas komposisi Majlis Raja-Raja akan berubah iaitu apbila ia membincangkan dasar-dasar dan undang negara Yang di-Pertuan Agung akan disertai oleh YAB Perdana Menteri seterusnya YMM Raja-Raja ditiap-tiap Negeri ( Negeri Beraja) akan disertai oleh Menteri Besar dan Gabenor –Gabenor pula seiring dengan Ketua Menteri-Ketua Menteri. (Perkara 38 .3. ).

Berkaitan denganperlantikan dan pemecatan YMM Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong, juga kedudukan istimewa orang-orang Melayu, juga yang menyentuh kuasa dan kehormatan dan keistimewaan YMM Baginda Raja-Raja: dalam soal ini kita dapati jelas dalam perlembagaan perkara 38 , dimana kedudukan Majlis Raja-Raja adalah mengatasi Parlimen di dalam perkara-perkara tertentu yang telah disebutkan di atas. Selain boleh dibincang perkara lain mengenai negara yang Majlis Raja-Raja patut dibincangkan.

Sebagai langkah berjaga-jaga, semasa draf Perlembagaan negara digubal iaitu mungkin pemerintahan negara tidak diperintah oleh orang Melayu maka wakil-wakil kaum bersetuju dimasukkan peruntukan bahawa dalam perkara 153, kerajaan yang memerintah tidak mempunyai kuasa mutlak dalam melaksanakan peruntukan berkenaan. Ini selaras dengan semangat peruntukan itu sendiri yang memberi keistimewaan kapada orang-orang Melayu itu sendiri .

Dari satu segi kelihatan negara tidak begitu demokratik kerana kuasa kerajaan terbatas dalam meluluskan beberapa undang-ndang kerana terpaksa mendapat pandangan Majlis Raja-Raja. Contohnya seperti soal mengubah sempadan Negeri.-Negeri di mana pandangan YMM Raja-Raja melalui Majlis Raja-Raja perlu mendapat fikiran YMM Raja-Raja dahulu walaupun kerajaan dipilih oleh rakyat dan dalam hal ini sepatutnya parlimen adalah kuasa tertinggi dalam penggubalan apa-apa undang dan dasar negara. Walaubagaimana pun ini perlu dilihat dari sudut yang lain bukan dari sudut politik atau tidak demokratik. Ia tidak semistinya buruk dari segi demokrasi terutamanya jika alasan YMM Raja-Raja mempunyai kuasa menyemak dan mengimbang kuasa kerajaan yang memerintah. Ini sebagai “ check and balance “ dalam bahasa dan tindakan, serta bahasa yang begitu halus sesuai dengan keperibadian bangsa Melayu. Menjaga negara dan rakyatnya dalam segala aspek serta tidak menghilangkan kehormatan YMM Raja-Raja sebagai Pemerintah secara tradisinya sebelum berubah selepas kedatangan British; dengan lain kata YMM Raja-Raja ditetap dijaga dan dipelihara dan YMM Raja-Raja tahu peranan dan kedudukannya /membawa diri dalam sisitem yang ada sekarang disamping kerajaan melengkapkan tugas dan tanggungjawabnya kapada negara dan rakyat dalam satu lanskap yang begitu nyaman dan sempurna. Ini dengan lain perkataan ia mengujudkan “ situasi menang-menang. “ WALAUPUN SESEKALI TERDAPAT LANSKAP PEMERINTAHAN NEGARA TERCALAR KERANA SELISIH BAHASA ANTARA KERAJAAN DAN YMM RAJA TETAPI DIAKHIRNYA IA KEMBALI KEPADA KEADAAN ASAL.

Perlembagaan Persekutuan juga dianggap sempurna dan lengkap, penuh dengan pertimbangan dan tolakansur antara pelbagai kaum di negara ini yang mana telah membawa keamanan berbanding di kebanyakkan negara lain di dunia walaupun ia bukan sepenuhnya lengkap, dapat dilihat ciri-ciri dalam beberapa aspek lagi menerusi kedudukan dan peranan Majlis Raja-Raja.

Kalau dilihat pada perkara 159 Perlembagaan Persekutuan soal-soal mengenai Majlis Raja-Raja dan institusinya seperti diperkara 38 Perlembagaan Persekutuan juga jelas menyatakan kuasa Majlis Raja-Raja di mana setiap pindaan yang menyentuh kedua-dua perkara di atas persetujuan adalah diperlukan dari Majlis Raja-Raja. Ia juga meliputi peruntukkan-peruntukkan mengenai Bahasa Melayu dan Agama Islam, perlindungan terhadap kedudukan YMM Baginda Raja-Raja melayu di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Sementara kuasa di bawah perkara 159 secara sepntas lalu jika di perhatikan jelas menunjukkan kedudukan Majlis Raja-Raja kelihatannya mengatasi Parlimen.

Walaupun corak Pemerintahan negara ini adalah pemerintahan Demokrasi Raja berPelembagaan tetap tingginya tahap dan nilai serta semangat tolakansur di samping untuk memertabatkan simbol kuasa orang Melayu dan simbol perpaduan bangsa Malaysia semasa Perlembagaan tersebut digubal sehinggalah ke hari ini kuasa YMM Baginda Raja-Raja Melayu dan kedudukan serta kuasa dan peranan Majlis Raja-Raja jelas kelihatan penting walaupun dalam setengah perkara YMMSPBYD AGUNG serta Majlis Raja-Raja bertindak mengikut NASIHAT ( selepas pindaan pada tahun 1996 ) perkataan NASIHAT diperjelaskan yang mana nasihat yang wajib dipatuhi : Majlis ini seterusnya diberi satu kedudukan yang amat tinggi dalam perkara-perkara yang disebutkan secara khusus iaitu misti mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja jika kerajaan berhasrat mengubah sempadan negeri , keahlian dalam beberapa majlis seperti Majlis Angkatan Tentera kerana semua kesembilan (9) orang YMM Baginda Raja-Raja Melayu termasuk DYMM SERI PADUKA BAGINDA YANG DI PERTUAN AGUNG yang merupakan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia sementara YMM Baginda Raja-Raja Melayu mejadi Pegawai Pemerintah dalam setiap Division Tentera Melayu Di Raja yang terdapat diseluroh negara. Di samping itu Majlis Raja-Raja juga diberi kuasa, kedudukan,dan peranan yang amat penting selain dari sebab yang telah disebutkan di atas tadi: di mana Majlis ini perlu dirundingi dalam perlantikan-perlantikan penting hakim-hakim, ahli-ahli Suruhanjaya Pilihanraya dan beberapa perlantikan lagi. Dengan lain perkataan selain dari faktor di atas ianya dibuat sedemikian bagi mengujudkan ( sekurang-kurangnya didalam dokumen resmi Perlembagaan dan secara fizikalnya bahawa badan legislative iaitu satu cabang yang bebas dan berasingan dalam struktur pemerintahan Negara dirasa bebas atau kelihatan bebas atau kurang campurtangan eksekutif supaya institusi ini dihormati dan mendapat kepercayaan rakyat untuk memperolehi keadilan. Ini kerana Majlis Raja-Raja dan Ahli-ahlinya mempunyai kedudukan yang tinggi secara tradisi iaitu sebagai Raja mutlak di negeri sebelum kedatangan Penjajah dan institusi tertinggi pada budaya, pandangan dan kuasa DAULATNYA di kalangan orang Melayu : diteruskan : kemulian jaluran peranan, kuasa dan kedudukan mengikut Perlembagaan serta boleh ditegaskan sebagai sebuah badan yang lebih bebas dan dipercay ai serta mempunyai keesahan dan kedaulatan. Dengan lain kata, Majlis ini juga sebagai pengimbang antara tiga cabang pemerintahan Negara serta rakyat. Sepintas lalunya bagi mengelakkan kerajaan yang memerintah berkuasa penuh dan berlaku penindasan. Ia juga menerangkan tentang budi dan budaya yang begitu halus bangsa Melayu dalam memelihara semua asset bangsa disamping sikap tolakansur berbagai kaum dan dengan jelas ia mengisyaratkan bahawa konsep musyawarah adalah penting dan terbaik dalam membuat keputusan oleh kerajaan bagi satu-satu perkara penting yang mana sukar untuk berpatahbalik bagi membaiki kesilapan tersebut. Cagarannya jika kesilapan berlaku adalah kemusnahan sebuah negarabangsa,, struktur dan segala isibumi dan budayanya. Antaranya ialah keahlian dalam beberapa majlis seperti Majlis Angkatan Tentera, hak untuk dirundingi dalam beberapa perlantikan seperti hakim-hakim, ahli-ahli Sutuhanjaya Pilihanraya dan dalam mengubah sempadan negeri-negeri. Dalam hal ini dalam banyak kes majlis Raja-Raja telah memainkan peranan yang begitu penting dan berpngaruh sebagai kuasa pengimbang dalam mengubah dan meminda serba sedikit keputusan kerajaan. Ini mungkin dianggap sebagai kelemahan kerajaaan tetapi kalau dilihat dari sudut yang lain ia adalah hasil dari musyawarah yang diamalkan oleh kerajaan diperingkat tertinggi.

KUASA ,PERANAN DAN KEDUDUKAN YANG TIDAK DIJELASKAN.

Selain dari kuasa-kuasa , kedudukan dan peranan Majlis Raja-Raja yang telah dinyatakan secara jelas , terdapat beberapa beberapa tempat lagi di dalam Perlembagaan dimana kuasa, peranan serta kedudukan Majlis Raja-Raja yang dinyatakan secara tidak langsung atau tidak secara khusus. Di antaranya ialah persetujuan mengubah sempadan negeri, keahlian dalam beberapa majlis seperti Majlis Angkatan Tentera, hak untuk dirundingi dalam perlantikan hakim-hakim dan kadangkala dikatakan boleh mengubah senarai perlantikan tersebut. Juga perlantikan ahli Suruhanjaya Pilihanraya dan sebagainya.

Dari aspek agama Islam, Majlis Raja-Raja disamping mewakilkan Yang di-Pertuan Agong dari segi kuasa ini contohnya dalam menentukan atau bersetuju atau sebaliknya sebarang sambutan keagamaan peringkat Persekutuan. Ini penting kerana negara tidak mempunyai ketua agama Islam miskipun perlembagaann telah menetapkan agama Islam adalah Agama rasmi Persekutuan. Dalam hal ini ia tidak menentuh kuasa YM Baginda Raja-Raja di Peringkat Negeri tambahan pula YM Baginda Raja-Raja amat berat hati untuk melepas atau meminda kuasa mereka yang tinggal sedikit iaitu dalam bidang agama .

SOROTAN-SOROTAN MENARIK YANG MENYENTUH PERANAN DAN KUASA SERTA
KEDUDUKAN MAJLIS RAJA-RAJA


Beberapa peristiwa menarik dan ad juga dipanggil krisis berkaitan Perlembagaan Pesekutuan yang terjadi beberapa kali. Ia terjadi atas beberapa fakta tetapi apa yang jelas, ia terjadi di era pemerintahan Dato Sri DR Mahathir Mohamed dan semua krisis ini akhirnya telah memperjelaskan lagi kuasa, peranan dan kedudukan Majlis Raja-Raja.
Pada tahun 1983 berlaku satu krisis, di dalam apa yang dikenali sebagai krisis pindaan perlembagaan. Di dalam krisis ini ia melibatkan kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam soal memperkenankan satu-satu rang undang-undang dan juga soal mengisyitiharkan darurat. Dalam hal ini diperjelaskan bahawa satu-satu rang undang-undang akan menjadi undang-undang dan boleh dikuatkuasakan setelah diwartakan walaupun tanpa memdapat perkenan dari Yang di-Pertuan Agong setelah melalui beberapa proses. Di dalam soal pengistiharan darurat, diperjelasakan Yang di-Pertuan Agong hanya boleh mengistiharkan darurat setelah mendapat nasihat dari Perdana Menteri dan nasihat ini misti dipatuhi.

Pada tahun 1984 pula berlaku pergeseran yang begitu hebat di antara dua parti politik Melayu iaitu antara UMNO dan PAS; hingga membawa kapada hasrat untk memgadakan debat terbuka antara keduanya. Dalam hal ini, Yang di-Pertuan Agong dengan resolusi dari Majlis Raja-Raja telah membatalkan debat terbuka yang ingin diadakan. Kedua parti politik tersebut akur dengan perintah dari Yang di-Pertuan Agong.

Pada tahun 1988 apabila krisis badan kehakiman berlaku Majlis Raja-Raja turut memainkan peranan sehingga krisis tersebut selesai dan dalam krisis ini Ketua Hakim Negara telah dipecat melalui satu tribunal kerana salahlaku. Dalam krisis dengan pihak istana di mana imuniti YM Baginda Raja-Raja telah dipinda dimana kekebalan YM Baginda Raja-Raja atas sifat dirinya sendiri sahaja. Ini berlaku apabila satu lapuran polis telah dibuat oleh seorang jurulatih hoki Negara yang mana mendakwa ia telah dipukul dan dkasari oleh YM Baginda Sultan Johor. Dalam hal ini Maj;is Raja-Raja telah memainkan peranan yang penting sehingga membawa kapada pindaan perlembagaan berkaitan imuniti YM Baginda Raja-Raja diperkenankan. Di dalam kemelut perpecahan masyarakat Melayu selepas pilihanraya pada tahun 1999 Majlis Raja-Raja juga telah memainkan peranan yang penting untuk menyatukan semula orang-orang melayu. Di dalam pilihanraya yang ke 10 ini pihak kerajaan telah kehilangan kerusi parlimen yang banyak dan diperingkat negeri telah kehilangan dua(2) negeri kapada Parti PAS.

KESIMPULAN.

Dari perbincangan di atas jelaslah Majlis Raja-Raja telah diberi peranan , kuasa dan kedudukan yang jelas mengikut Perlembagaan Persekutuan. Walaupun berlaku sedikit sebanak krisis dan kekurangan dapat disimpulkan Majlis Raja-Raja telah diberi satu kedudukan yang istimewa. Dengan lain perkataan ia lebih tinggi dari Parlimen dari segi kedudukannya dan mungkin dari segi kuasa ia masih boleh diperbahaskan. Ini berlaku tidak lain adalah bagaimana Perlembagaan itu ditafsirkan. Perlembagaan negara perlu diingat digubalkan berdasarkan tolakansur dan permaufakatan antara beberapa bangsa yang berada di negara ini. Ia sudah tentu tidak dapat memuaskan hati semua pihak. Dengan kata lain , semua pihak tidak akan mendapat semua dan tidak semua pihak akan mendapat semua. Maka adalam keadaan tersebut dan terbukti pada hari ini negara Malaysia telah lahir sebagai sebuah negara yang begitu aman dan salah satunya hasil dari perlembagaan tersebut dan lebih khusus , Majlis Raja-Raja telah memainkan peranan serta menggunakan kuasa dan kedudukannya dengan bijaksana dan terpuji. Selain itu keberkesanan Majls ini bukan sahaja terletak kapada kuasa, peranan dan kedudukannya yang telah diperuntukkan dalam Perlembagaan sahaja tetapi Majlis Raja-Raja terus relatif dan dan berjaya memainkan peranannya diluar dari kuasa, peranan dan kedudukan yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Contoh, dalam mengatasi isu debat terbuka antara UMNO dan PAS pada tahun 1988. Oleh yang demikian walaupun Majlis Raja-Raja mempunyai kuasa formal tetapi Majlis Raja-Raja masih lagi boleh memainkan peranan yang lebih aktif ( tanpa kuasa formal ) dalam apa bentuk masalah dan kegiatan di dalam negara dengan syarat ia mempunyai karisma, keperibadian, dan kesungguhan untuk mengatasi satu-satu masalah. Ketinggian peribadi dan komitmen kapada keadilan dan demokrasi di pihak YM Baginda Raja-Raja amat penting untuk keutuhan dan kedaulatan serta masih dan terus releven untuk masa dan bagi abad yang akan datang.No comments:

Post a Comment

PETA PELAYAR